Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công: Phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác của tư nhân và nước ngoài, lãng phí, giảm việc làm… Để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, cần nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước, nâng cao chất lượng kiểm toán các dự án đầu tư công.