Bổ sung quy định về thu hồi, cho, tặng tên miền ".vn"

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã đề xuất một số quy định mới về quản lý tài nguyên internet, trong đó có đề cập đến tên miền quốc gia ".vn".

#