Trường đại học đua chi tiền gắn 'sao'

Hàng loạt trường đại học Việt Nam liên tục được gắn "4 sao" của Tổ chức QS (Anh). "Sao" này có giá trị như thế nào hay chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi?

#