Quy hoạch Phú Quốc trở thành đô thị loại 1 và thành phố du lịch quốc tế

Đến năm 2040, Phú Quốc sẽ có 12 phân vùng phát triển dựa theo các đặc điểm cảnh quan, sinh thái tự nhiên, đặc điểm địa hình và các điều kiện hiện trạng khác...

#