ASMES ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và toàn diện với VUCC

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (ASMES) và Phòng Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (VUCC) đã ký kết thõa thuận hợp tác chiến lược và toàn diện, mở đường cho cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam hiện diện hàng hóa sang Mỹ và ngược lại.

#